X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 

REGULAMIN ZARZĄDU
ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia ogólne
§ 1.

 1. Zarząd ZASTAL SA jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

 2. Działania Zarządu Spółki podlegają stałemu nadzorowi ze strony:
     - Rady Nadzorczej,
     - Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

 1. Podstawę prawną działania Zarządu Spółki stanowią przepisy /postanowienia/:
  - Kodeksu spółek handlowych,
  - Statutu Spółki.

 2. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa niniejszy Regulamin.  Organizacja Zarządu
  § 3.

   

 1. W skład osobowy Zarządu wchodzą:
  - Prezes Zarządu
  - Wiceprezes Zarządu.

 2. Na czele Zarządu stoi Prezes powołany do:
  - organizowania bieżącej pracy Zarządu,
  - kierowania pracami Zarządu w sprawach wymagających wspólnego działania.

 3. W czasie nieobecności Prezesa jego obowiązki, o których mowa w pkt. 2 wypełnia Wiceprezes Zarządu.

  § 4.

 1. Niezbędne prace biurowe i obsługę administracyjną Zarządu wykonuje Biuro Organizacji i Kadr.

   

  Kompetencje i Obowiązki Zarządu
  § 5.

 1. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki bez uprzednio podjętej uchwały Zarządu, jeżeli nie przekraczają one zakresu zwykłego zarządu Spółką.

 2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt.1. którykolwiek członek Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu albo jeżeli sprawa przekroczy zakres zwykłego zarządu Spółki, wymagane jest uzyskanie uchwały Zarządu.

 3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. 

 4. Bezpośredni nadzór nad bieżącą działalnością komórek organizacyjnych sprawują poszczególni członkowie Zarządu. Podział spraw pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Zarząd. Szczegółowy podział kompetencji członków Zarządu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

  § 6.

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  - składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki,
  - wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w postaci zarządzeń, poleceń,
    decyzji i komunikatów,
  - zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w
    przypadkach określonych w Statucie Spółki,
  - ustanawianie i odwoływanie prokury,
  - ustanawianie pełnomocników Zarządu do prowadzenia konkretnych spraw.

   

  § 7.

 1. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

  - zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego faktów:
     a) zmiany Statutu Spółki,
     b) likwidacji, połączenia, podziału Spółki,
     c) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego Spółki,
  - prowadzenie rachunkowości Spółki,
  - sporządzanie i składanie organom nadzorczym bilansu, rachunku zysków i strat oraz
    pisemnego sprawozdania z działalności Spółki,
  - występowanie o uzyskanie zgody właściwych organów Spółki w sprawach 
    zastrzeżonych do ich kompetencji,
  - udzielanie organom Spółki i instytucjom kontrolującym działalność Spółki wszelkich
    wyjaśnień,
  - wykonywanie zaleceń pokontrolnych.

   

  Tryb Potwierdzania Posiedzeń
  § 8.

 1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć pracownicy Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 3. Na posiedzeniach Zarządu podejmowane są uchwały w sprawach przekraczających zakres zwykłego, bieżącego kierowania działalnością Spółki. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu.

 4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

 5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokóły zawierające następujące informacje:
  - numer porządkowy posiedzenia,
  - datę i miejsce posiedzenia,
  - imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
  - porządek posiedzenia,
  - treść ustaleń lub uchwał zapadłych na posiedzeniu,
  - liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
  Protokół z posiedzenia podpisują obecni na nim członkowie Zarządu.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2010 roku.

Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800